Katalog usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie

Dom Pomocy Społecznej Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie świadczy podstawowe usługi zgodnie z obowiązującym standardem usług:
1) w zakresie potrzeb bytowych zapewniając:

• miejsce zamieszkania
• wyżywienie
• warunki utrzymania czystości
• odzież i obuwie

2) usługi opiekuńcze polegające na:
• udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych
• niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych
• pielęgnacji
3) usługi wspomagające polegające na:
• umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej m.in. muzykoterapia, ergoterapia, biblioterapia, arteterapia, hortiterapia
• umożliwieniu zaspokajania potrzeb kulturalnych i religijnych, zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców, stymulowaniu nawiązywania i rozwijania kontaktów z rodziną i środowiskiem
• wspieraniu działań na rzecz środowiska lokalnego, działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca
• podnoszeniu sprawności, aktywizowaniu mieszkańców
• zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych
4) w zakresie potrzeb zdrowotnych:
• umożliwia opiekę lekarza rodzinnego oraz innych specjalistów, rehabilitację leczniczą zgodnie z obowiązującymi przepisami (na zasadach ogólnych)
• zapewnia stałą opiekę wykwalifikowanego personelu (pielęgniarską)
• umożliwia korzystanie z przysługujących uprawnień do innych świadczeń zdrowotnych
• umożliwia zaopatrzenie w leki, artykuły sanitarne, środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne