Dom Pomocy Społecznej Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego, zwany wcześniej Przytułkiem działa w Warszawie przy ulicy Solec 36, nieprzerwanie od 1897 roku (o historii Przytułku i Towarzystwa czytaj na stronie http://przytuleksalezego.pl/)

Aktualnie, jako jednostka organizacyjna Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie – organizacji pożytku publicznego.

Podobnie jak i w latach poprzednich realizuje zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej na warunkach określonych w umowach zawieranych z m. st. Warszawa, polegające na prowadzeniu domu pomocy społecznej w celu zapewnienia całodobowej opieki nad osobami przewlekle somatycznie chorymi. Zawierane umowy są umowami tylko o wsparcie realizacji zadania publicznego. W wykonaniu tych umów Zleceniodawca przyznaje Zleceniobiorcy środki finansowe w formie dotacji. W pozostałym zakresie funkcjonowanie Domu finansowane jest z odpłatności mieszkańców i środków własnych i pozyskanych przez Towarzystwo.

Towarzystwo planuje rozszerzenie grupy adresatów usług o osoby potrzebujące pomocy będące w podeszłym wieku w drodze podejmowania indywidualnych decyzji Towarzystwa i zawierania umów o świadczenie usług z zachowaniem wymogów przewidzianych dla działalności pożytku publicznego.

Szczegółowe zasady przyjęcia do DPS i odpłatności dostępne na stronie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie: https://wcpr.pl/nasze-uslugi/osoby-w-podeszlym-wieku-i-przewlekle-chore/procedura-kierowania