Załącznik do uchwały Zarządu Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie z dnia 3 czerwca 2019

 

Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej

Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Niniejszy regulamin organizacyjny określa organizację i zasady funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie, ul. Solec 36A zwanego dalej „Domem”.

§ 2.

 1. Dom jest jednostką organizacyjną stowarzyszenia pod nazwą Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie, z siedzibą pod adresem 00-394 Warszawa, ul. Solec 36A, wpisanego do Rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000063509, które uzyskało status organizacji pożytku publicznego z dniem 02.07.2007 roku, zwanego dalej „Towarzystwem”.
 2. Dom uzyskał wpis do rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego, prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego, pod numerem 107.
 3. Dom działa na podstawie i w granicach właściwych przepisów prawa, a w szczególności:
 4. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018 roku pozycja 1508 ze zmianami) zwanej dalej Ustawą;
 5. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2017 roku pozycja 882 ze zmianami);
 6. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2017 roku z późniejszymi zmianami);
 7. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2018 roku pozycja 395 ze zmianami);
 8. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2018 roku pozycja 450 ze zmianami);
 9. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity Dziennik ustaw z 2018 pozycja 917 z późniejszymi zmianami);
 10. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodek Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2018 roku pozycja 2096 z późniejszymi zmianami);
 11. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2018 roku pozycja 734 ze zmianami);
 12. Statutu Towarzystwa;
 13. Niniejszego regulaminu organizacyjnego ustalonego przez niepubliczny podmiot prowadzący, zwanego dalej Regulaminem

§ 3.

 1. Podmiotem, który utworzył i prowadzi Dom, jest Towarzystwo.
 2. Siedzibą Domu jest budynek, będący własnością Towarzystwa, zlokalizowany pod adresem 00-394 Warszawa, ul. Solec 36A.

Rozdział II

CELE I ZADANIA DOMU

§ 4.

 1. Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku, a w szczególności osób przewlekle somatycznie chorych. Dom dysponuje 100 miejscami dla mieszkańców, odpowiadających standardom w zakresie usług socjalno-bytowych określonych stosownymi przepisami.
 2. Celem działania Domu jest zapewnienie jego mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie zgodnym z obowiązującymi przepisami i standardami.
 3. W zakresie realizacji umów o wsparcie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki nad mieszkańcami w Domu Pomocy Społecznej, miejscami w Domu dysponuje, z upoważnienia Prezydenta miasta stołecznego Warszawy, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.
 4. Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji kierującej wydanej przez organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania oraz decyzji o umieszczeniu osoby, wydanej z upoważnienia Prezydenta miasta stołecznego Warszawy lub uchwały Zarządu Towarzystwa.
 5. Za pobyt w Domu pobierane są opłaty od mieszkańców umieszczonych w placówce zgodnie z decyzją o jakiej mowa w ustępie 4 oraz umową zawartą z mieszkańcem na podstawie uchwały Zarządu..
 6. Zasady korzystania z usług świadczonych przez Dom określone są w Regulaminie Pobytu w Domu Pomocy Społecznej wydanym przez Dyrektora Domu.
 7. Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących im uprawnień do świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa koszty ryczałtowe i częściowe do wysokości limitów cen przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
 8. W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca Domu oraz zakresu usług, o których mowa w ustępach 1 i 2, powołuje się zespoły terapeutyczno-opiekuńcze składające się w szczególności z pracowników, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców.
 9. Dom realizuje indywidualne plany wsparcia mieszkańców poprzez pracę „pracownika pierwszego kontaktu” koordynowaną przez psychologa.

§ 5.

 1. W Domu działa samorząd mieszkańców zwany Radą Mieszkańców. Celem działania Rady Mieszkańców jest współdziałanie w bieżącej organizacji życia Domu z uwzględnieniem zaspokajania w szczególności potrzeb bytowych, społecznych, kulturalnych i religijnych mieszkańców.
 2. Zakres działań Rady mieszkańców określa Regulamin Samorządu przyjęty przez ogólne zebranie mieszkańców i zatwierdzony następnie przez Dyrektora Domu.

Rozdział III

STRUKTURA ORGANIZACYJNA DOMU

§ 6.

 1. Domem kieruje Dyrektor Domu odpowiedzialny za całokształt jego działalności.
 2. W razie nieobecności Dyrektora Domu jego obowiązki przejmuje wskazany przez niego jeden z jego zastępców.
 3. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Zarząd Towarzystwa.
 4. Osoby zatrudniane na stanowiskach Zastępców Dyrektora wskazuje Zarząd Towarzystwa.
 5. Podstawowymi komórkami organizacyjnymi Domu są piony, działy oraz stanowiska pracy; szczegółowa struktura organizacyjna stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 6. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Domu może tworzyć sekcje.
 7. Pionami: Opiekuńczym oraz Terapii, Integracji Społecznej i Gospodarczym kierują bezpośrednio Zastępcy Dyrektora Domu a pionem Finansowo-Księgowym Główny Księgowy.
 8. W skład struktury organizacyjnej Domu wchodzą następujące podstawowe komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
 9. Pion Opiekuńczy;
 10. Pion Terapii, Integracji Społecznej i Gospodarczy;
 11. Pion Finansowo-Księgowy;
 12. Dział Administracji;
 13. Samodzielne wieloosobowe stanowisko pracowników socjalnych;
 14. Samodzielne stanowisko do spraw kadr i organizacji;
 15. Samodzielne stanowisko – Kapelan;
 16. Samodzielne stanowisko – Radca Prawny;
 17. Samodzielne stanowisko pracy do spraw BHP i p. poż.

§ 7.

 1. Do obowiązków Dyrektora Domu należy bezpośrednie i pośrednie kierowanie całokształtem działalności Domu, a w szczególności:
 2. Właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami i umowami gospodarowanie pozostającymi w dyspozycji Domu środkami finansowymi;
 3. Sporządzanie planów pracy Domu oraz nadzór nad ich realizacją;
 4. Wykonywanie zadań pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy dla pracowników Domu;
 5. Reprezentowanie Domu na zewnątrz;
 6. Dokonywanie czynności prawnych w tym zaciąganie zobowiązań w zakresie związanym z funkcjonowaniem Domu;
 7. Współpraca z instytucjami wspomagającymi działalność Domu;
 8. Egzekwowanie od pracowników należytego wykonywania obowiązków;
 9. Właściwe organizowanie życia mieszkańcom Domu;
 10. Wydawanie zarządzeń regulujących działalność Domu;
 11. Rozpatrywanie skarg i wniosków kierowanych do Domu.
 12. Nadzór nad realizacją zadań Działu Administracji i podległych pracowników na samodzielnych stanowiskach;
 13. Wykonywanie obowiązków administratora ochrony danych osobowych.

§ 8.

 1. Główny Księgowy, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi Domu, kieruje Pionem Finansowo-Księgowym.
 2. Do zadań Głównego Księgowego należy kierowanie i nadzór nad całokształtem spraw związanych z działalnością finansowo-księgową Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności bieżący nadzór nad wydatkowaniem środków publicznych pochodzących z dotacji Urzędu miasta stołecznego Warszawy i odpłatności mieszkańców oraz sporządzanie stosownych sprawozdań.

§ 9.

 1. Do podstawowych zadań Pionu Finansowo-Księgowego należy:
 2. Opracowywanie projektów planów finansowo-księgowych i sprawozdań z ich wykonania;
 3. Przygotowywanie okresowych analiz ekonomicznych z wykonania poszczególnych planów finansowych;
 4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 5. Prowadzenie ewidencji księgowej wszystkich składników majątkowych;
 6. Prowadzenie gospodarki finansowej łącznie z płacami, podatkami i składkami;
 7. Prowadzenie magazynów;
 8. Prowadzenie kasy i depozytów mieszkańców Domu;
 9. Bieżąca kontrola finansowa działalności Domu;
 10. Opracowywanie polityki rachunkowości i przedstawianie ich do zatwierdzenia Dyrektorowi Domu.

§ 10.

 1. Zastępcy Dyrektora, kierujący poszczególnymi pionami, ponoszą odpowiedzialność za należytą organizację pracy, prawidłowe, sprawne i terminowe wykonywanie zadań, przestrzeganie przepisów prawa w zakresie realizacji zadań oraz przestrzegania porządku i dyscypliny przez podległych pracowników.
 2. Do zadań Zastępców Dyrektora, podlegających bezpośrednio Dyrektorowi Domu, należy w szczególności:
 3. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym;
 4. Przygotowywanie okresowych ocen, analiz, planów oraz sprawozdań z realizacji zadań objętych zakresem działania Pionu;
 5. Wykonywanie kontroli wewnętrznej w stosunku do podległych pracowników;
 6. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy, Regulaminu Organizacyjnego, przepisów BHP i p. poż, instrukcji kancelaryjnych i innych przepisów;
 7. Ocena podległych pracowników oraz kierowanie do Dyrektora Domu wniosków w sprawach personalnych podległych pracowników;
 8. Nadzór nad mieniem i sprzętem znajdującym się w dyspozycji Pionu;
 9. Utrzymanie porządku i czystości w swoim Pionie.

§ 11.

 1. Do podstawowych zadań Pionu Opiekuńczego należy:
 2. Świadczenie usług opiekuńczych mieszkańcom Domu;
 3. Świadczenie usług bytowych w zakresie zamieszkania, utrzymania czystości i higieny oraz wyposażenia w odzież i obuwie;
 4. Zapewnienie mieszkańcom możliwości korzystania ze świadczeń medycznych przysługujących im z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego;
 5. Prowadzenie dokumentacji pielęgnacyjno-opiekuńczej mieszkańców Domu na zasadach obowiązujących w przepisach prawa;
 6. Zapewnienie sprawnego działania sekcji kuchni;
 7. Zapewnienie sprawnego działania sekcji pralni.

§ 12.

 1. Do podstawowych zadań Pionu Terapii, Aktywizacji Społecznej i Gospodarczego należy:
 2. Świadczenie usług wspomagających w zakresie zapewnienia właściwych zajęć usprawniających dla mieszkańców Domu;
 3. Aktywizacja mieszkańców poprzez dostęp do terapii zajęciowej, organizowanie imprez, spotkań, wycieczek i innych uroczystości dla mieszkańców Domu;
 4. Umożliwienie mieszkańcom rozwijanie osobowości i poczucia własnej wartości;
 5. Pomoc psychologiczna mieszkańcom Domu;
 6. Pomoc psychologiczna personelowi Domu;
 7. Prowadzenie szkoleń dla personelu Pionu Opiekuńczego;
 8. Koordynowanie pracy z mieszkańcami Domu wymagającymi pomocy psychologicznej;
 9. Opracowywanie indywidualnych planów wsparcia oraz koordynowanie działań zmierzających do ich realizacji;
 10. Stymulowanie nawiązywania, utrzymania i rozwoju kontaktu ze społecznością lokalną;
 11. Rozwijanie i kształtowanie oferty integracyjnej na rzecz środowiska senioralnego;
 12. Wspieranie nieodpłatnej działalności na rzecz rozwoju usług społecznych;
 13. Współpraca w zakresie pobudzania, rozwijania i zaspakajania potrzeb kulturowo-twórczych mieszkańców Domu i lokalnego środowiska senioralnego;
 14. Udział w inicjatywach wspierających środowisko senioralne, kształtujących pozytywny wizerunek starości oraz pogłębiających więzi międzypokoleniowe;
 15. Prowadzenie działań na rzecz przygotowania, rozwijania i kształtowania aktywności lokalnej społeczności wobec starości i seniorów;
 16. Wzbogacenie integracyjnej oferty świadczonej mieszańcom Domu o działania na rzecz lokalnego środowiska senioralnego np. udział w projektach edukacyjnych, popularyzatorskich, poradniczych, ;
 17. Aktualizacja stron internetowych oraz obsługa mediów społecznościowych;
 18. Pełnienie roli administratora systemów informatycznych;
 19. Konserwacja sprzętu komputerowego i eksploatacja oprogramowania;
 20. Kierowanie i nadzorowanie pracy konserwatorów, pracowników gospodarczych i pracowników ochrony;
 21. Nadzorowanie robót ogrodniczych.

§ 13.

 1. Do podstawowych zadań Działu Administracji podlegającego bezpośrednio Dyrektorowi Domu, należy:
 2. Zapewnienie prawidłowości eksploatacji wyposażenia i zabezpieczenie wszystkich pomieszczeń Domu;
 3. Zaopatrywanie w niezbędne materiały biurowe i środki czystości, meble oraz urządzenia techniczne;
 4. Organizowanie i nadzorowanie remontów oraz bieżących napraw;
 5. Zapewnienie prawidłowej pracy urządzeń technicznych;
 6. Zapewnienie terminowego wykonywania przeglądów technicznych i kontroli urządzeń technicznych;
 7. Prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem mienia Domu.
 8. Prowadzenie:
  1. Rejestru umów.
  2. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu Domu.
  3. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej obiektów i infrastruktury.
  4. Prowadzenie zakładowej składnicy akt.
 9. Bieżąca kontrola nad pracą kierowcy.

§ 14.

 1. Do zadań wieloosobowego stanowiska pracy pracowników socjalnych, którzy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Domu, należy:
 2. Realizacja pracy socjalnej na rzecz mieszkańców;
 3. Stymulowanie nawiązywania, utrzymywanie i rozwijanie kontaktu z rodziną;
 4. Prowadzenie dokumentacji mieszkańców;
 5. Obsługa kandydatów do Domu;
 6. Prowadzenie rejestru i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców;
 7. Ścisła współpraca z Radą Mieszkańców oraz obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Mieszkańców.

§ 15.

 1. Do zadań specjalisty do spraw kadr i organizacji, podlegającego bezpośrednio Dyrektorowi Domu, należy:
 2. Przygotowywanie umów o pracę;
 3. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracowników Domu;
 4. Nadzór nad rekrutacją i dbałość o działania mające na celu pozyskiwanie nowych pracowników;
 5. Organizacja niezbędnych szkoleń dla pracowników.

§ 16.

 1. Do zadań Kapelana, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi Domu, należy umożliwienie zaspokajania potrzeb religijnych mieszkańców Domu.

§ 17.

 1. Zadania osób na samodzielnym stanowisku do spraw BHP i p. poż. oraz Radcy Prawnego regulują odrębne przepisy.

§ 18.

 1. Kontrola wewnętrzna jest wykonywana przez Dyrektora Domu, Głównego Księgowego oraz Zastępców Dyrektora. Celem kontroli jest zapewnienie właściwej działalności Domu.
 2. Kontrolę sprawują:
  1. Dyrektor Domu – w stosunku do wszystkich pracowników Domu.
  2. Główny Księgowy – w stosunku do wszystkich pracowników Domu w zakresie działalności finansowej.
  3. Zastępcy Dyrektora – w stosunku do podległych pracowników.
 3. Kontrola, o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje:
 4. Prawidłowość realizacji zadań planowych;
 5. Przestrzeganie zasad poprawności merytorycznej sprawowanej opieki nad mieszkańcami Domu;
 6. Przestrzeganie obowiązujących przepisów w działalności Domu, w szczególności postanowień niniejszego Regulaminu.

Rozdział IV

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 19.

  1. Dom prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sporządzane roczne sprawozdanie finansowe Domu stanowi część łącznego sprawozdania finansowego Towarzystwa.
  2. Koszty funkcjonowania Domu, jako działalności nieodpłatnej pożytku publicznego Towarzystwa, pokrywane są w części przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy na zasadach określonych w umowie na prowadzenie Domu; w pozostałej części pokrywane są jako wsparcie Towarzystwa ze środków własnych, darowizn rzeczowych i gotówkowych, dodatkowego wsparcia finansowego pochodzącego od instytucji rządowych, samorządowych, pozarządowych, środków pomocowych i osób fizycznych.
  3. Koszty funkcjonowania Domu, jako działalności odpłatnej pożytku publicznego Towarzystwa, w całości lub w części pokrywane są z opłat mieszkańców pobieranych na zasadach określonych w paragrafie 4 ustęp 5 niniejszego Regulaminu.
  4. Dyrektor Domu jest uprawniony do przyjmowania darowizn rzeczowych, związanych z bieżącym funkcjonowaniem Domu oraz innych darowizn celowych, dokonywanych na rzecz Domu.
  5. Dyrektor Domu zobowiązany jest informować na bieżąco Zarząd Towarzystwa o wszelkich uzyskanych darowiznach oraz uzyskaniu dodatkowego wsparcia finansowego bądź rzeczowego. W przypadku gdy wartość darowizny bądź proponowanego wsparcia przekracza 20.000,– złotych konieczna jest pisemna zgoda Zarządu Towarzystwa na jej przyjęcie.

§ 20.

 1. Prezydent miasta stołecznego Warszawy za pośrednictwem Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje nadzór nad działalnością Domu w zakresie kryterium legalności i celowości gospodarki środkami pochodzącymi z dotacji, o których mowa w § 4 ustęp 3, 4 i 5 niniejszego Regulaminu, a Dom prowadzi dokumentację i wykonuje obowiązki przewidziane dla niego w tej umowie.
 2. Dyrektor Domu przedkłada Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie dokumentację i sprawozdanie wynikające z umowy, o której mowa w § 4 ustęp 3, 4 i 5 niniejszego Regulaminu.

§ 21.

 1. Nadzór nad działalnością Domu sprawują organy statutowe Towarzystwa.

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22.

 1. Dyrektor Domu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek od godziny 12 do godziny 18.

§ 23.

 1. Wnioski i skargi podlegają wpisowi do rejestru. Rejestr zawiera następujące pozycje:
 2. numer porządkowy sprawy;
 3. data wpisu;
 4. imię i nazwisko interesanta;
 5. skrócona treść skargi/wniosku;
 6. nazwisko i imię osoby załatwiającej skargę/wniosek;
 7. sposób i data załatwienia sprawy.

§ 24.

 1. Mieszkańcy Domu mogą załatwiać swoje sprawy oraz składać wnioski, skargi i zażalenia u Dyrektora Domu, jego Zastępców oraz Głównego Księgowego w ich godzinach urzędowania.
 2. Uprawnienia pracowników w wyżej wymienionym zakresie regulują zapisy Regulaminu Pracy.

§ 25.

 1. Na tablicach porządkowych, w ogłoszeniach i korespondencji Dom używa nazwy „Dom Pomocy Społecznej Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie”.

§ 26.

 1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić w trybie przewidzianym dla jego przyjęcia.
 2. O dokonanych zmianach w Regulaminie Zarząd Towarzystwa powiadamia Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, który prowadzi Rejestr Domów Pomocy Społecznej.

§ 27.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 roku.